ارائه درس حسابداري شركتهاي 1 و درس حسابداري پيشرفته2 رشته حسابداري

دروس فوق در ترم تابستاني ارائه گرديد.

با توجه به استقبال دانشجويان محترم درس حسابداري شركتها 1 و درس حسابداري پيشرفته2 جهت دانشجويان حسابداري در ترم تابستاني ارائه گرديد.

توجه مهم :

1- درس حسابداري شركتهاي 1 در صورتي كه متقاضيان بيشتر از 18 نفر گردند تشكيل مي شود.

2- درس حسابداري پيشرفته 2 در صورتيكه متقاضيان بيشتر از 20 نفر گردند تشكيل ميگردد.

3- برنامه كلاسي دو درس فوق متعاقبا از طرف گروه اعلام و دانشجويان بايستي خود را با برنامه كلاسي هماهنگ نمايند.

4- همچنين رعايت همنياز و پيشنياز دروس كاملا ضروري مي باشد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب