تعيين وضعيت پروژه و كارآموزي دانشجويان رشته كامپيوتر

آخرين مهلت جهت تعيين وضعيت محل كارآموزي و عنوان پروژه

دانشجويان محترم رشته كامپيوتر كه درس كارآموزي يا پروژه دارند. جهت تعيين وضعيت اين دروس مي توانند حداكثر تا انتهاي روز جمعه از طريق ايميل با اساتيد محترم موضوع پروژه يا محل كارآموزي خود را قطعي نموده و فرم هاي مربوطه را در روز شنبه تحويل مديرگروه نمايند در غيراينصورت مشمول جريمه 0.25 منفي به ازاي هر روز ديركرد خواهند شد.

 

به منظور تسهيل در تعيين عنوان مناسب جهت درس پروژه ليستي از عناوين پيشنهادي در فايل پيوست موجود مي باشد.

فايل مذكور در صورت امكان طي روزهاي آينده به روزرساني خواهد شد.

دریافت پیوست فایل (حجم فایل: ۶۴KB)
لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب