ساعات حضور مديران گروه

ساعات حضور مديران گروه در نيمسال اول 92 به شرح زير مي باشد:مدير گروه
رشته
ساعات حضور
استاد نوريجهانگرديدوشنبه 16 تا 18   و  پنجشنبه 11:30 تا 13
استاد كريميبازرگانيشنبه و سه­ شنبه 16:30 تا 18   و   پنجشنبه 10 تا 12
استاد وفادارنياگرافيكدوشنبه 9 تا 12

استاد رباط و

استاد مجتهدي

ساختمانسه شنبه و چهارشنبه 9 تا 12
استاد شكفتهكامپيوتريكشنبه، دوشنبه و  سه­ شنبه  13:30 تا 15
استاد كچوييمعماريسه­ شنبه 14:30 تا 16:30
استاد مقدسيانمعمارييكشنبه و چهارشنبه 10 تا 12 و دوشنبه 8 تا 10 
استاد بلوچيانالكتروتكنيكسه شنبه 8 تا 11
استاد سيديحسابداريدو شنبه 10 تا 12  و  چهارشنبه و پنج شنبه 11 تا 12
استاد محسنينقشه بردارييكشنبه 15 تا 17
استاد غلامپورمعارف و حقوقيكشنبه 16 تا 19:30

 

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب