مطالب - گروه هاي آموزشي - گروه حقوق

ليست رشته ها و گرايش هاي گروه آموزشي حقوق
- كارشناسي ارشد حقوق خصوصي
- كارشناسي پيوسته حقوق
- كارشناسي پيوسته حقوق و معارف اسلامي


مدير گروه: جناب آقاي دكتر غلامپور