آدرس پست الكترونيكي مديرگروه حسابداري

دانشجويان محترم حسابداري مي توانند جهت برقراري ارتباط با مدير گروه خود از آدرس زير استفاده نمايند.

 

gm_accshandiz.ac.ir

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب