بنا به درخواست متعدد دانشجويان و تأييد مديريت گروه كامپيوتر، زمان تحويل نهايي پروژه هاي پاياني دانشجويان رشته كامپيوتر تا 15 اسفند ماه 1392 تمديد شد. بديهي ست با توجه به اين تمديد، تا يك هفته پس از اين زمان، تحويل پروژه با كسر 2 نمره امكان پذير خواهد بود و پس از آن هيچ پروژه اي دريافت نخواهد شد و بايستي پروژه در نيمسال دوم 92 تمديد گردد.