امتحان عملي كارگاه شبكه مهندس مصدق روز شنبه 28 ديماه ساعت 10 صبح سايت كامپيوتر 104 برگزار مي شود.