جبراني درس سيستم عامل استاد آقاي شكفته روز شنبه مورخ 1390/9/5 گروه 2 ساعت 15:30 الي 17 و گروه 1 ساعت 18 الي 20 برگزار مي گردد.