اخبار - رويدادهاي مهم

مطالب:

آغاز ثبت نام پذيرفته شدگان مقطع كارداني پيوسته از تاريخ 20 شهريور به مدت 4 روز

پذيرفته شدگان محترم مقطع كارداني پيوسته در نيمسال اول 1395، از تاريخ 20 شهريور امكان ثبت نام در موسسه آموزش عالي شانديز را دارند...

آغاز ثبت نام پذيرفته شدگان مقطع كارشناسي ارشد از تاريخ 14 شهريور به مدت 4 روز

پذيرفته شدگان محترم مقطع كارشناسي ارشد در نيمسال اول 1395، از تاريخ 14 شهريور امكان ثبت نام در موسسه آموزش عالي شانديز را دارند...