كلاس جبراني مكانيك كاربردي استاد صدرا با گروه الكتروتكنيك

كلاس جبراني مكانيك كاربردي استاد صدرا با گروه الكتروتكنيك سه شنبه 91/10/5 ساعت 8-10 برگزار خواهد شد .

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب