عدم تشكيل جلسه بررسي پروژه هاي دانشجويان استاد شكفته

جلسه بررسي پيشرفت پروژه هاي دانشجويان استاد شكفته در تاريخ سه شنبه 20تير، تشكيل نخواهد شد. تاريخ و ساعت جلسه بعدي متعاقبا اعلام خواهد شد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب