زمان كلاس شبكه استاد معين زاده

كلاسهاي شبكه استاد معين زاده تا انتهاي ترم بجاي ساعت 9 ، از ساعت 8 تا 11 برگزار ميگردد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب