دانشجويان معماري كه واحد كارآموزي را در ترم تابستان گذرانده اند

دانشجويان معماري كه واحد كارآموزي را در ترم تابستان گذرانده اند، موظفند در پايان دوره مدارك زير را به گروه تحويل نمايند:

 

1- فرم شماره 2 و 3 كارآموزي

 

2- نامه از محل كارآموزي مبني بر اعلام زمان دوره و رضايتمندي از نحوه كاركرد دانشجو

 

3- پروژه عملي دانشجو در طي دوره كارآموزي

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   گروه معماري موسسه آموزش عالي شانديز

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب