جلسه بررسي پروژه هاي دانشجويان استاد شكفته

قابل توجه دانشجوياني كه درس پروژه را با استاد شكفته در نيمسال دوم 91-90 انتخاب نموده اند

دانشجوياني كه درس پروژه را با استاد شكفته در نيمسال دوم 91-90 انتخاب نموده اند بايستي روز سه شنبه مورخ 20 تير 1391 ساعت 11 جهت بررسي پشرفت پروژه در محل دانشگاه حضور داشته باشند.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب