جلسه بررسي پروژه هاي دانشجويان استاد شكريان

قابل توجه دانشجوياني كه درس پروژه را با استاد شكريان در نيمسال دوم يا تابستان 91-90 انتخاب نموده اند

دانشجوياني كه درس پروژه را با استاد شكريان در نيمسال دوم يا تابستان 91-90 انتخاب نموده اند بايستي روز چهارشنبه مورخ 18 مرداد 1391 ساعت 10 صبح جهت بررسي پشرفت پروژه در محل دانشگاه حضور داشته باشند.

حضور در جلسه الزامي مي باشد و عدم حضور موجب كسر نمره خواهد بود

حضور دانشجويان درس پروژه نيمسال دوم 90 و همچنين تابستان در جلسه الزامي مي باشد

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب