برنامه امتحانات استاد پارسايي

   ازمايشگاه الكترونيك صنعتي دوشنبه:93/3/12   س. 9:00

   ازمايشگاه كنترل صنعتي يكشنبه:93/3/13        س.9:30 تا 12:30   

   هر 2 كد كارگاه سيم پيچي دوشنبه:93/3/12    س. 12:00

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب