انتخاب درس كارگاه ورق كاري و جوشكاري گروه الكتروتكنيك

قابل توجه دانشجويان الكتروتكنيك در رابطه با انتخاب درس كارگاه ورق كاري و جوشكاري :

 دانشجوياني كه حداكثر تا تاريخ شهريور 90 فارغ التحصيل خواهند شد مجاز به انتخاب درس كارگاه ورق كاري و جوشكاري مي باشند.

 

براي اين منظور ، فرم درخواست دانشجو را تكميل كرده و به مدير گروه الكتروتكنيك تا قبل از اتمام بازه حذف و اضافه تحويل دهند.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب