اطلاعيه كارآموزي نيمسال اول 92-91

دانشجوياني كه در ترم مهر 91 واحد كارآموزي را اخذ نموده اند براي دريافت معرفينامه مراحل زير را انجام دهند:


1- تكميل فرم درخواست كارآموزي به صورت كامل(محل،آدرس و شماره ثبت محل كارآموزي)
2-تكميل فرم ساعات حضور در محل كارآموزي كه به تاييد سرپرست كارآموزي رسيده و ممهور به مهر شركت باشد.

** حداكثر زمان تحويل مدارك 15 مهر 91 مي باشد ، شروع دوره كارآموزي از زمان دريافت معرفينامه دانشگاه مي باشد **

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب