اطلاعيه درس مباني كارآفريني و پروژه توسط استاد آقاي دكتر مهارتي

بدينوسيله به اطلاع دانشجوياني كه درس مباني كارآفريني و پروژه را در نيمسال

 

جاري با آقاي دكتر مهارتي انتخاب كرده اند مي رساند به موارد ذيل توجه داشته

 

باشند:

 

 

1-       با توجه به اتمام مباحث تئوري(قسمت اول درس)، از اين به بعد كلاس تشكيل نخواهد شد.

 

2-      دانشجويان موظف هستند پروژه هاي خود را در دو قالب اسلايد و همچنين فايل متني (صرفا لوح فشرده) بر اساس گروه بندي هاي انجام شده در كلاس، حداكثر تا روز سه شنبه مورخ 20/10/90 به اداره آموزش تحويل نمايند.

 

3-     امتحان پايان ترم بر اساس موارد مطرح شده در كلاس و از اسلايد هاي مربوطه خواهد بود كه جهت دريافت اسلايد مي توانيد به واحد انتشارات مؤسسه مراجعه نماييد.

 

4-        كساني كه به هنگام گروه بندي در كلاس حضور نداشتند مي توانند يا به صورت مستقل و يا گروهي اقدام به انجام پروژه نمايند.                                                                                       

                                                                                          

                                                                                                                          اداره آموزش

                                                                                       

                                                                                                                          90/9/24      

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب