درس پروژه نهايي گروه گرافيك

دانشجويان ترم 4 گرافيك پنجشنبه 11 مهر 92 ساعت 13 در دانشگاه واحد كوثر براي درس پروژه نهايي حضور داشته باشند .(جهت هماهنگي ساعت و استاد مربوطه )

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب