تمرين 1 رياضي دانشجويان استاد صادقي

دانشجويان رياضي استاد صادقي رشته گرافيك جهت دريافت تمرين به ادامه مطلب مراجعه نمايند...

در شكل زير دايره هاي بزرگ و دايره كوچك با يكديگر مماس و هر سه دايره بر خط "l" مماس اند. همچنين شعاع دايره هاي بزرگ با هم برابر(R1=R2).

 

 

 

حال اگر شعاع دايره هاي بزرگ برابر 10سانتي متر(R1=R2=10cm) باشد طول شعاع دايره كوچك را محاسبه نماييد.به عبارت معادل مقدار"r" را بر حسب  مقدار"R1" بدست آوريد.

 

دانشجويان محترم بايستي حداكثر تا تاريخ برگزاري امتحان ميان ترم پاسخ هاي خود را تحويل نمايند.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب