كلاس جبراني استاد زجاجي با گروه كارشناسي

كلاس جبراني استاد زجاجي با گروه كارشناسي طبق زمان هاي زير برگزار ميشود :

گروه ترم 2 كارشناسي درس كاربرد نرم افزار : يكشنبه 22 ارديبهشت 92 ساعت 8

 

گروه ترم 1 كارشناسي درس كاربرد كامپيوتر : يكشنبه 22 ارديبهشت 92 ساعت 16

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب