زمان و مبحث امتحان رياضي2 استاد ريحاني

امتحان درس رياضي2 گروه معماري از فرمول هاي مشتق و انتگرال در روز شنبه مورخ 30 آذر برگزار ميشود.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب