اطلاعيه كارآموزي گروه معماري(ترم تابستان)

چنانچه فرم مشخصات محل كارآموزي و ساعات حضور خود را تاكنون به (مديرگروه محترم معماري) اعلام ننموده ايد، اطلاع داشته باشيد كه واحد كارآموزي را بايد در ترم مهر مجددا بگذرانيد.

لینک کوتاه لینک کوتاه مطلب