اطلاعيه كارآموزي گروه معماري(ترم تابستان)

چنانچه فرم مشخصات محل كارآموزي و ساعات حضور خود را تاكنون به (مديرگروه محترم معماري) اعلام ننموده ايد، اطلاع داشته باشيد كه واحد كارآموزي را بايد در ترم مهر مجددا بگذرانيد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب