جلسه نهايي پروژه هاي رشته مديريت جهانگردي

جلسه نهايي پروژه هاي مديريت جهانگردي با حضور آقايان نوري، رضوي فر، منتجبي مورخ 29 تير ساعت 11 تشكيل مي شود. حضور تمامي دانشجوياني كه اين درس را اخذ كرده اند، الزامي مي باشد. در غير اين صورت پروژه مجددا در ترم مهر بايد اخذ گردد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب