كلاس جبراني رياضي كاربردي استاد خالق زاده با گروه كامپيوتر

كلاس جبراني رياضي كاربردي استاد خالق زاده چهارشنبه 91/10/13 ساعت 12 با آقاي بلوكي برگزار مي گردد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب