قابل توجه دانشجويان رشته كامپيوتر

دانشجويان محترم رشته كامپيوتر كه قصد انتخاب درس پروژه يا كارآموزي را دارند

دانشجويان محترم رشته كامپيوتر كه قصد انتخاب درس پروژه يا كارآموزي را دارند به شرايط انتخاب اين دروس دقت نمايند:

1. درس پروژه صرفا در ترم آخر قابل انتخاب مي باشد و فقط در صورتي مي توانيد آن را انتخاب نماييد كه بدون درنظر گرفتن اين درس، مجموعا 22 واحد ديگر در آن ترم انتخاب شود و دانشجو فارغ التحصيل گردد.

2. درس كارآموزي در ترم آخر يا در ترم تابستاني كه ترم بعدي آن، دانشجو با حداكثر 24 واحد فارغ التحصيل مي شود قابل انتخاب خواهد بود.

 

لطفا در انتخاب دروس كارآموزي و پروژه دقت نماييد. چرا كه طبقه مصوبه هاي مالي، در صورت تخطي از قوانين فوق هزينه هاي پرداخت شده در مرحله انتخاب واحد مسترد نخواهد شد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب