جلسه توجيهي پروژه و كارآموزي دانشجويان رشته كامپيوتر

جلسه توجيهي جهت دانشجويان رشته كامپيوتر كه در ترم جاري دروس پروژه يا كارآموزي را اخذ نموده اند در روز پنج شنبه مورخ 8 اسفند 92 در محل موسسه برگزار مي گردد. حضور كليه دانشجوياني كه دروس فوق را اخذ نموده اند در اين جلسه الزامي مي باشد و اسامي دانشجوياني كه در اين جلسه حضور نداشته باشند جهت حذف درس به آموزش اعلام مي گردند.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب