جلسه توجيهي دروس پروژه و كارآموزي رشته كامپيوتر

جلسه توجهيي دروس پروژه و كارآموزي دانشجويان رشته كامپيوتر روز پنج شنبه ساعت 17 برگزار مي گردد. حضور كليه دانشجوياني كه دروس فوق را اخذ نموده اند الزامي مي باشد.

لینک کوتاه لینک کوتاه مطلب