جلسه توجيهي دروس پروژه و كارآموزي رشته كامپيوتر

جلسه توجهيي دروس پروژه و كارآموزي دانشجويان رشته كامپيوتر روز پنج شنبه ساعت 17 برگزار مي گردد. حضور كليه دانشجوياني كه دروس فوق را اخذ نموده اند الزامي مي باشد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب