جلسه بررسي پروژه هاي دانشجويان استاد شكريان

قابل توجه دانشجوياني كه درس پروژه را با استاد شكريان در نيمسال دوم يا تابستان 91-90 انتخاب نموده اند

دانشجوياني كه درس پروژه را با استاد شكريان در نيمسال دوم يا تابستان 91-90 انتخاب نموده اند بايستي روز شنبه مورخ 7 مرداد 1391 ساعت 10 جهت بررسي پشرفت پروژه در محل دانشگاه حضور داشته باشند.

حضور در جلسه الزامي مي باشد و عدم حضور موجب كسر نمره خواهد بود

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب