تمديد مهلت نهايي تحويل پروژه دانشجويان رشته كامپيوتر

دانشجويان رشته كامپيوتر كه درس پروژه را در نيمسال دوم يا سوم 90 انتخاب نموده اند

دانشجويان رشته كامپيوتر كه درس پروژه را در نيمسال دوم يا سوم 90 انتخاب نموده اند بايستي حداكثر تا تاريخ 26 شهريور فرم صورتجلسه تحويل پروژه (قابل دريافت در اينجا) را به امضاي استاد راهنما رسانده و به همراه يك نسخه (الكترونيكي يا كاغذي) از پروژه، تحويل مديرگروه نمايند.

دو نسخه صحافي شده پروژه مي تواند حداكثر تا تاريخ 31 شهريور تحويل گروه شود.

تاريخ هاي فوق به هيچ عنوان تمديد نخواهد شد و به ازاي هر روز تأخير از 26 شهريور تا 31 شهريور 0.5 كسر نمره شامل پروژه خواهد بود.

 

 

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب