تاريخ تحويل پروژه دانشجويان رشته كامپيوتر (نيمسال دوم و سوم 90)

دانشجويان رشته كامپيوتر كه درس پروژه را در نيمسال دوم يا سوم 90 انتخاب نموده اند

دانشجويان رشته كامپيوتر كه درس پروژه را در نيمسال دوم يا سوم 90 انتخاب نموده اند بايستي حداكثر تا تاريخ 20 شهريور فرم صورتجلسه تحويل پروژه (قابل دريافت در اينجا) را به امضاي استاد راهنما رسانده و به همراه يك نسخه (الكترونيكي يا كاغذي) از پروژه، تحويل مديرگروه نمايند.

دو نسخه صحافي شده پروژه مي تواند حداكثر تا تاريخ 31 شهريور تحويل گروه شود.

 

ساعت حضور مديرگروه، آقاي مهندس شكفته: دوشنبه 20 شهريور ساعت 13 الي 15

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب