برنامه امتحان پايان ترم و همچنين كلاس جبراني آز فيزيك حرارت و مكانيك استاد صدرا

برنامه امتحان پايان ترم و همچنين كلاس جبراني آز فيزيك حرارت و مكانيك استاد صدرا به شرخ زير است :

1-گروه شنبه هفته هاي فرد :

آزمايشگاه فيزيك حرارت و فيزيك مكانيك 1391/10/2

 

2-گروه يكشنبه هفته هاي فرد :

آزمايشگاه فيزيك حرارت 1391/10/10 ساعت 8 صبح

آزمايشگاه فيزيك مكانيك 1391/10/3 ساعت 13

 

3-گروه شنبه هفته هاي زوج :

آزمايشگاه فيزيك حرارت و فيزيك مكانيك 1391/10/9

 

******

ضمنا كلاس جبراني آزمايشگاه فيزيك حرارت گروه هفته هاي فرد در روز يكشنبه 1391/10/10 برگزار ميگردد.

******

 

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب