قابل توجه دانشجوياني كه واحد پروژه و كارآموزي را با استاد سيدي در نيمسال دوم انتخاب كرده اند

قابل توجه دانشجوياني كه واحد پروژه و كارآموزي را با استاد سيدي در نيمسال دوم انتخاب كرده اند:

 

فقط تا روز دوشنبه مورخ 23 مرداد مهلت دارند تا پروژه خود را به استاد مربوطه تحويل دهند.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب