حضور استاد هاشمي جهت پاسخگويي به اعتراضات

استاد هاشمي جهت پاسخگويي به اعتراضات روز پنجشنبه ساعت 10 صبح در موسسه حضور دارند.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب