اطلاعيه كارآموزي گروه برق

اطلاعيه گروه برق در مورد دانشجوياني كه درس كارآموزي و پروژه را در نيمسال بهار92 انتخاب كرده اند :

 كليه دانشجويان رشته برق كه درس كارآموزي و پروژه كارآفريني را در نيمسال بهار92 انتخاب كرده اند براي جلسه توجيهي 

روز شنبه مورخ 1391/12/19 ساعت 15-16 در دانشگاه حضور داشته باشند.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب