اطلاعيه كارآموزي استاد احمدي

دانشجوياني كه واحد كارآموزي را با جناب مهندس احمدي اخذ نموده اند ، در روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه مورخ 5 و 6 تير ماه 92 با همراه داشتن فرم كارآموزي تكميل شده در محل موسسه شانديز به ايشان مراجعه نمايند .

 ** درصورت عدم مراجعه تا تاريخ 12 تير 92 به استاد احمدي ، درس شما حذف ميگردد و مسئوليت اين امر متوجه دانشجو ميباشد **

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب