دانشجويان نقشه برداري جهت دريافت چارت تحصيلي به منوي فايل ها ، قسمت چارت رشته ها مراجعه نمايند.