آخرین مطالب http://www.shandiz.ac.ir/ دریافت آخرین مطالب موسسه آموزش عالي شانديز مشهد FA خانه http://www.shandiz.ac.ir/Images/RssLogo.gif http://www.shandiz.ac.ir/ موسسه آموزش عالي شانديز مشهد Copyright موسسه آموزش عالي شانديز مشهد, 2021 20 فواد عليايي - Foad Olyaee اطلاعيه ساعات حضور هفتگي بهمراه تلفن‌هاي داخلي مديران گروه و اعضاي هيأت علمي موسسه آموزش عالي شانديز دانشجويان گرامي برنامه ساعات حضور هفتگي و شماره تماس‌هاي داخلي مديران گروه و اعضاي هيأت علمي موسسه آموزش عالي شانديز در ادامه مطلب قرار گرفته است. http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%87%d9%81%d8%aa%da%af%d9%8a-%d8%a8%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%8a-%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%d9%8a-%d9%87%d9%8a%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-2208.aspx 39 آموزش 2021/11/9/ 1400/8/18 1400/9/16 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%87%d9%81%d8%aa%da%af%d9%8a-%d8%a8%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%8a-%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%d9%8a-%d9%87%d9%8a%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-2208.aspx 0 1 قابل توجه متقاضيان دريافت وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان (وروديهاي جديد و ماقبل آن) قابل توجه متقاضيان دريافت وام، براي كسب اطلاعات بيشتر لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرماييد. http://www.shandiz.ac.ir/Pages/فرهنگي-43/welfare-200/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b6%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%8a%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%b1%d9%81%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%d9%8a%d8%a7%d9%86-(%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af%d9%8a%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%88-%d9%85%d8%a7%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a2%d9%86)-2209.aspx 43 فرهنگي، رفاهي 2021/11/17/ 1400/8/26 1400/9/15 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/فرهنگي-43/welfare-200/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b6%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%8a%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%b1%d9%81%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%d9%8a%d8%a7%d9%86-(%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af%d9%8a%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%88-%d9%85%d8%a7%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a2%d9%86)-2209.aspx 0 1 معرفي حوزه رياست جهت آشنايي با حوزه رياست موسسه به ادامه مطلب مراجعه نماييد http://www.shandiz.ac.ir/Pages/معرفي-61/حوزه-رياست-62/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%aa-2114.aspx 61 معرفي 2021/1/5/ 1399/10/16 1403/10/17 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/معرفي-61/حوزه-رياست-62/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%aa-2114.aspx 0 1