آخرین مطالب http://www.shandiz.ac.ir/ دریافت آخرین مطالب موسسه آموزش عالي شانديز مشهد FA خانه http://www.shandiz.ac.ir/Images/RssLogo.gif http://www.shandiz.ac.ir/ موسسه آموزش عالي شانديز مشهد Copyright موسسه آموزش عالي شانديز مشهد, 2019 20 فواد عليايي - Foad Olyaee دعوت به شركت در راهپيمايي دفاع از امنيت با اعلان انزجار از فتنه‌گران و اغتشاش گران و ايادي وابسته به شيطان بزرگ، فردا جمعه با حضور پرشور و كوبنده در راهپيمايي دفاع از امنيت و ميثاق با ولايت شركت نماييم http://www.shandiz.ac.ir/Pages/فرهنگي-43/فعاليت-هاي-فرهنگي-51/%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%be%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%8a%d9%8a-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%85%d9%86%d9%8a%d8%aa-1993.aspx 43 فرهنگي 2019/11/21/ 1398/8/30 1398/9/5 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/فرهنگي-43/فعاليت-هاي-فرهنگي-51/%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%be%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%8a%d9%8a-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%85%d9%86%d9%8a%d8%aa-1993.aspx 0 1 سامانه الكترونيكي شارژ و رزرو غذا راهنماي استفاده از سامانه الكترونيكي شارژ و رزرو غذا http://www.shandiz.ac.ir/Pages/رفاهي-و-فوق-برنامه-44/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d9%83%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%98-%d9%88-%d8%b1%d8%b2%d8%b1%d9%88-%d8%ba%d8%b0%d8%a7-16.aspx 44 2012/9/22/ 1391/7/1 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/رفاهي-و-فوق-برنامه-44/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d9%83%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%98-%d9%88-%d8%b1%d8%b2%d8%b1%d9%88-%d8%ba%d8%b0%d8%a7-16.aspx 0 1 پيام رياست موسسه آموزش عالي شانديز مشهد پيام رياست و قائم مقام موسسه به كليه دانشجويان محترم موسسه ... http://www.shandiz.ac.ir/Pages/معرفي-61/%d9%be%d9%8a%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-1289.aspx 61 2012/3/20/ 1391/1/1 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/معرفي-61/%d9%be%d9%8a%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-1289.aspx 0 1