آخرین مطالب http://www.shandiz.ac.ir/ دریافت آخرین مطالب موسسه آموزش عالي شانديز مشهد FA خانه http://www.shandiz.ac.ir/Images/RssLogo.gif http://www.shandiz.ac.ir/ موسسه آموزش عالي شانديز مشهد Copyright موسسه آموزش عالي شانديز مشهد, 2020 20 فواد عليايي - Foad Olyaee پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته سال ۹۹ پيروي ابلاغيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص نحوه پذيرش بدون آزمون دانشجو (استعدادهاي درخشان)، متقاضيان محترم مي توانند جهت اطلاع از شرايط به ادامه مطلب مراجعه فرمايند. http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/%d9%be%d8%b0%d9%8a%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%b7%d8%b9-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%86%d8%a7%d9%be%d9%8a%d9%88%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%db%b9%db%b9-2062.aspx 39 آموزش 2020/7/30/ 1399/5/9 1399/6/6 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/%d9%be%d8%b0%d9%8a%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%b7%d8%b9-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%86%d8%a7%d9%be%d9%8a%d9%88%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%db%b9%db%b9-2062.aspx 1 1 ليست دانشجويان استعداد درخشان واجد شرايط موسسه شانديز ليست دانشجويان استعداد درخشان واجد شرايط موسسه شانديز ... http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/%d9%84%d9%8a%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d8%ac%d8%af-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%b7-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-2063.aspx 39 آموزش 2020/7/30/ 1399/5/9 1399/6/6 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/%d9%84%d9%8a%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d8%ac%d8%af-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%b7-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-2063.aspx 1 1 شرايط برگزاري ژوژمان دروس طراحي ارشد معماري نحوه برگزاري ژوژمان دروس طراحي معماري به شرح زير است: http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%b7-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%da%98%d9%88%da%98%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%8a-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%8a-2061.aspx 39 آموزش 2020/7/27/ 1399/5/6 1399/6/5 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/امور-آموزشي-55/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%b7-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%da%98%d9%88%da%98%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%8a-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%8a-2061.aspx 0 1 اطلاعيه شماره 20 آموزش مجازي، برنامه زمانبندي برگزاري كلاس هاي عملي گروه زيست دانشجويان گرامي گروه زيست، جهت دريافت برنامه زمانبندي تشكيل كلاس هاي عملي نيمسال دوم 98 به صورت حضوري، به ادامه مطلب مراجعه نماييد http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/آموزش-مجازي-192/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-20-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d9%8a%d8%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%86%d8%af%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%83%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b2%d9%8a%d8%b3%d8%aa-2051.aspx 39 آموزش 2020/7/24/ 1399/5/3 1399/6/1 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/آموزش-مجازي-192/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-20-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d9%8a%d8%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%86%d8%af%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%83%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b2%d9%8a%d8%b3%d8%aa-2051.aspx 1 1 اطلاعيه شماره 7 آموزش مجازي باتوجه به شروع فرآيند ارتقاي بستر سخت افزاري سامانه آموزش مجازي، موقتا جهت دسترسي به سامانه از آدرس vuold.shandiz.ac.ir استفاده نماييد. http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/آموزش-مجازي-192/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-7-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d9%8a-2028.aspx 39 آموزش 2020/4/9/ 1399/1/21 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/آموزش-اداري-39/آموزش-مجازي-192/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-7-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d9%8a-2028.aspx 0 1 پذيرش و چاپ مقاله علمي سركار خانم دكتر قضايي عضو هيأت علمي گروه روانشناسي و مشاوره در مجله ISI مقاله علمي سركار خانم دكتر مريم قضايي عضو هيأت علمي گروه روانشناسي و مشاوره موسسه آموزش عالي شانديز در مجله Journal of Death and Dying پذيرفته و چاپ شد http://www.shandiz.ac.ir/Pages/Research-81/ResearchActivity-193/%d9%be%d8%b0%d9%8a%d8%b1%d8%b4-%d9%88-%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%d8%b3%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%85-%d8%af%d9%83%d8%aa%d8%b1-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%8a%d9%8a-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d9%87%d9%8a%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d9%88-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%84%d9%87-ISI-2053.aspx 81 پژوهشي 2020/7/24/ 1399/5/3 1399/7/7 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/Research-81/ResearchActivity-193/%d9%be%d8%b0%d9%8a%d8%b1%d8%b4-%d9%88-%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%d8%b3%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%85-%d8%af%d9%83%d8%aa%d8%b1-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%8a%d9%8a-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d9%87%d9%8a%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d9%88-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%84%d9%87-ISI-2053.aspx 0 1 پذيرش و چاپ مقاله علمي سركار خانم دكتر برادران عضو هيأت علمي گروه كامپيوتر در مجله ISI مقاله علمي سركار خانم دكتر مريم برادران عضو هيأت علمي گروه مهندسي كامپيوتر موسسه آموزش عالي شانديز در مجله Robotics and Autonomous Systems پذيرفته و چاپ شد http://www.shandiz.ac.ir/Pages/Research-81/ResearchActivity-193/%d9%be%d8%b0%d9%8a%d8%b1%d8%b4-%d9%88-%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%d8%b3%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%85-%d8%af%d9%83%d8%aa%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d9%87%d9%8a%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%be%d9%8a%d9%88%d8%aa%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%84%d9%87-ISI-2060.aspx 81 پژوهشي 2020/7/17/ 1399/4/27 1399/6/31 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/Research-81/ResearchActivity-193/%d9%be%d8%b0%d9%8a%d8%b1%d8%b4-%d9%88-%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%d8%b3%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%85-%d8%af%d9%83%d8%aa%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d9%87%d9%8a%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%be%d9%8a%d9%88%d8%aa%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%84%d9%87-ISI-2060.aspx 0 1 پذيرش و چاپ مقاله علمي جناب آقاي دكتر شكفته عضو هيأت علمي گروه كامپيوتر در مجله ISI مقاله علمي جناب آقاي دكتر سيدكاظم شكفته عضو هيأت علمي گروه مهندسي كامپيوتر موسسه آموزش عالي شانديز در مجله The Journal of Supercomputing پذيرفته و چاپ شد http://www.shandiz.ac.ir/Pages/Research-81/ResearchActivity-193/%d9%be%d8%b0%d9%8a%d8%b1%d8%b4-%d9%88-%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%82%d8%a7%d9%8a-%d8%af%d9%83%d8%aa%d8%b1-%d8%b4%d9%83%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d9%87%d9%8a%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%be%d9%8a%d9%88%d8%aa%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%84%d9%87-ISI-2052.aspx 81 پژوهشي 2020/7/5/ 1399/4/15 1399/6/31 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/Research-81/ResearchActivity-193/%d9%be%d8%b0%d9%8a%d8%b1%d8%b4-%d9%88-%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%82%d8%a7%d9%8a-%d8%af%d9%83%d8%aa%d8%b1-%d8%b4%d9%83%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d9%87%d9%8a%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%be%d9%8a%d9%88%d8%aa%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%84%d9%87-ISI-2052.aspx 0 1 پذيرش و چاپ مقاله علمي سركار خانم خديجه صياداربابي دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد گروه مهندسي معماري در مجله علمي مقاله علمي سركار خانم خديجه صياداربابي دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد گروه مهندسي معماري موسسه آموزش عالي شانديز كه تحت نظارت مديرگروه محترم جناب آقاي دكتر رضا ميرزايي تدوين شده در مجله معماري سبز پذيرفته و چاپ شد http://www.shandiz.ac.ir/Pages/Research-81/ResearchActivity-193/%d9%be%d8%b0%d9%8a%d8%b1%d8%b4-%d9%88-%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%d8%b3%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%85-%d8%ae%d8%af%d9%8a%d8%ac%d9%87-%d8%b5%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%d9%8a-%d9%85%d9%82%d8%b7%d8%b9-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d9%8a-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%84%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-2054.aspx 81 پژوهشي 2020/6/21/ 1399/4/1 1399/5/20 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/Research-81/ResearchActivity-193/%d9%be%d8%b0%d9%8a%d8%b1%d8%b4-%d9%88-%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%d8%b3%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%85-%d8%ae%d8%af%d9%8a%d8%ac%d9%87-%d8%b5%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%d9%8a-%d9%85%d9%82%d8%b7%d8%b9-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d9%8a-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%84%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-2054.aspx 0 1 پذيرش و چاپ مقاله علمي جناب آقاي دكتر شكفته عضو هيأت علمي گروه كامپيوتر در مجله ISI مقاله علمي جناب آقاي دكتر سيدكاظم شكفته عضو هيأت علمي گروه مهندسي كامپيوتر موسسه آموزش عالي شانديز در مجله IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems پذيرفته و چاپ شد http://www.shandiz.ac.ir/Pages/Research-81/ResearchActivity-193/%d9%be%d8%b0%d9%8a%d8%b1%d8%b4-%d9%88-%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%82%d8%a7%d9%8a-%d8%af%d9%83%d8%aa%d8%b1-%d8%b4%d9%83%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d9%87%d9%8a%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%be%d9%8a%d9%88%d8%aa%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%84%d9%87-ISI-2058.aspx 81 پژوهشي 2020/5/30/ 1399/3/10 1399/6/31 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/Research-81/ResearchActivity-193/%d9%be%d8%b0%d9%8a%d8%b1%d8%b4-%d9%88-%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%82%d8%a7%d9%8a-%d8%af%d9%83%d8%aa%d8%b1-%d8%b4%d9%83%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d9%87%d9%8a%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%be%d9%8a%d9%88%d8%aa%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%84%d9%87-ISI-2058.aspx 0 1 پذيرش و چاپ مقاله علمي سركار خانم دكتر برادران عضو هيأت علمي گروه كامپيوتر در مجله ISI مقاله علمي سركار خانم دكتر مريم برادران عضو هيأت علمي گروه مهندسي كامپيوتر موسسه آموزش عالي شانديز در مجله IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems پذيرفته و چاپ شد http://www.shandiz.ac.ir/Pages/Research-81/ResearchActivity-193/%d9%be%d8%b0%d9%8a%d8%b1%d8%b4-%d9%88-%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%d8%b3%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%85-%d8%af%d9%83%d8%aa%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d9%87%d9%8a%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%be%d9%8a%d9%88%d8%aa%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%84%d9%87-ISI-2057.aspx 81 پژوهشي 2020/3/29/ 1399/1/10 1399/5/31 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/Research-81/ResearchActivity-193/%d9%be%d8%b0%d9%8a%d8%b1%d8%b4-%d9%88-%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%d8%b3%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%85-%d8%af%d9%83%d8%aa%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d9%87%d9%8a%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%be%d9%8a%d9%88%d8%aa%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%84%d9%87-ISI-2057.aspx 0 1 پذيرش و چاپ مقاله علمي جناب آقاي دكتر سيدي عضو هيأت علمي گروه حسابداري در مجله علمي پژوهشي پيشرفت هاي حسابداري پذيرش و چاپ مقاله علمي جناب آقاي دكتر سيدي عضو هيأت علمي گروه حسابداري موسسه آموزش عالي شانديز در مجله علمي پژوهشي پيشرفت هاي حسابداري پذيرفته و چاپ شد http://www.shandiz.ac.ir/Pages/Research-81/ResearchActivity-193/%d9%be%d8%b0%d9%8a%d8%b1%d8%b4-%d9%88-%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%82%d8%a7%d9%8a-%d8%af%d9%83%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%d9%8a%d8%af%d9%8a-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d9%87%d9%8a%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%84%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%d9%8a-%d9%be%d9%8a%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a-2066.aspx 81 پژوهشي 2020/2/4/ 1398/11/15 1399/6/31 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/Research-81/ResearchActivity-193/%d9%be%d8%b0%d9%8a%d8%b1%d8%b4-%d9%88-%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%82%d8%a7%d9%8a-%d8%af%d9%83%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%d9%8a%d8%af%d9%8a-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d9%87%d9%8a%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%84%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%d9%8a-%d9%be%d9%8a%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a-2066.aspx 0 1 پذيرش و چاپ مقاله علمي جناب آقاي دكتر سيدي عضو هيأت علمي گروه حسابداري در مجله علمي پژوهشي Iranian Journal of Finance پذيرش و چاپ مقاله علمي جناب آقاي دكتر سيدي عضو هيأت علمي گروه حسابداري موسسه آموزش عالي شانديز در مجله علمي پژوهشي Iranian Journal of Finance پذيرفته و چاپ شد http://www.shandiz.ac.ir/Pages/Research-81/ResearchActivity-193/%d9%be%d8%b0%d9%8a%d8%b1%d8%b4-%d9%88-%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%82%d8%a7%d9%8a-%d8%af%d9%83%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%d9%8a%d8%af%d9%8a-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d9%87%d9%8a%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%84%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%d9%8a-Iranian-Journal-of-Finance-2065.aspx 81 پژوهشي 2019/8/23/ 1398/6/1 1399/6/31 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/Research-81/ResearchActivity-193/%d9%be%d8%b0%d9%8a%d8%b1%d8%b4-%d9%88-%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%82%d8%a7%d9%8a-%d8%af%d9%83%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%d9%8a%d8%af%d9%8a-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d9%87%d9%8a%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%84%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%d9%8a-Iranian-Journal-of-Finance-2065.aspx 0 1 پذيرش و چاپ مقاله علمي جناب آقاي دكتر سيدي عضو هيأت علمي گروه حسابداري در مجله علمي پژوهشي اقتصاد اسلامي پذيرش و چاپ مقاله علمي جناب آقاي دكتر سيدي عضو هيأت علمي گروه حسابداري موسسه آموزش عالي شانديز در مجله علمي پژوهشي اقتصاد اسلامي پذيرفته و چاپ شد http://www.shandiz.ac.ir/Pages/Research-81/ResearchActivity-193/%d9%be%d8%b0%d9%8a%d8%b1%d8%b4-%d9%88-%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%82%d8%a7%d9%8a-%d8%af%d9%83%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%d9%8a%d8%af%d9%8a-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d9%87%d9%8a%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%84%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%d9%8a-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a-2064.aspx 81 پژوهشي 2019/8/1/ 1398/5/10 1399/6/31 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/Research-81/ResearchActivity-193/%d9%be%d8%b0%d9%8a%d8%b1%d8%b4-%d9%88-%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%82%d8%a7%d9%8a-%d8%af%d9%83%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%d9%8a%d8%af%d9%8a-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d9%87%d9%8a%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%84%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%d9%8a-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a-2064.aspx 0 1 سامانه الكترونيكي شارژ و رزرو غذا راهنماي استفاده از سامانه الكترونيكي شارژ و رزرو غذا http://www.shandiz.ac.ir/Pages/رفاهي-و-فوق-برنامه-44/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d9%83%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%98-%d9%88-%d8%b1%d8%b2%d8%b1%d9%88-%d8%ba%d8%b0%d8%a7-16.aspx 44 2012/9/22/ 1391/7/1 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/رفاهي-و-فوق-برنامه-44/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d9%83%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%98-%d9%88-%d8%b1%d8%b2%d8%b1%d9%88-%d8%ba%d8%b0%d8%a7-16.aspx 0 1 پيام رياست موسسه آموزش عالي شانديز مشهد پيام رياست و قائم مقام موسسه به كليه دانشجويان محترم موسسه ... http://www.shandiz.ac.ir/Pages/معرفي-61/%d9%be%d9%8a%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-1289.aspx 61 2012/3/20/ 1391/1/1 http://www.shandiz.ac.ir/Pages/معرفي-61/%d9%be%d9%8a%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b2-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-1289.aspx 0 1