برنامه سخنراني هاي علمي هفته پژوهش

برنامه سخنراني هاي علمي اعضاي هيأت علمي و اساتيد موسسه به مناسبت هفته پژوهش اعلام مي گردد

رديف

سخنران

موضوع سخنران

تاريخ

زمان

1          

آقاي دكتر بلوچيان

نظريه فازي با كاربرد هاي صنعتي آن

1391/09/26

ساعت 10

2         

خانم مهندس مقدسيان

صرفه جويي در مصرف انرژي

1391/09/26

ساعت 15

3         

آقاي نوري

توسعه پايدار در اكوتوريسم ايران

1391/09/27

ساعت 15:30

4         

آقاي سيدي

بررسي نقش اجزاي سود بر  EPSهاي تعديل شده

1391/09/28

ساعت 10

5         

دكتر كريمي

توانمند سازي منابع انساني با مدل هاي استراتژيك

1391/09/29

ساعت 12:30

6         

آقاي مهندس شكفته

سيستم هاي هوشمند

كاربرد در مكان يابي در شبكه هاي WSN

1391/09/30

ساعت 12

 

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب