اطلاعيه ورزشي

ازكليه دانشجويان علاقمند به شركت در مسابقات ورزشي اعم از رشته هاي فردي وگروهي كه تاكنون موفق به ثبت نام نشده اند دعوت مي گردد هرچه سريعتر جهت ثبت نام ،تحويل سوابق ورزشي وهمچنين شركت در تمرينات به منظور انتخاب تيم هاي ورزشي موسسه جهت شركت درمسابقات دانشگاهي و موسسات غير انتفاعي دراسفندماه حداكثر تا تاريخ 91/11/20به دفتر امور فرهنگي و يا دانشجويي مراجعه نمايند .لازم به ذكر است از تاريخ فوق به بعد هيچگونه ثبت نامي انجام نخواهد شد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب