قابل توجه دانشجويان جديد الورود اطلاعيه كميته انضباطي

رعايت شئونات اسلامي الزامي است خصوصا درايام سوگواري اباعبدالله حسين (ع)كه احترام به شان والاي اين امام مظلوم است .تذكرات زباني تاسه بار مجاز ودر تذكر بعدي درج در پرونده دانشجويي ميباشد .پوشيدن مانتو رنگي وبدون دكمه ومانتو وشلوار كوتاه وچسب آرايشهاي مبتذل وموهاي پريشان ورنگهاي زننده جايز نيست .پس بارعايت حريم دانشجويي ورعايت روابط بين خانم وآقا محيطي آرام را براي همكاران وپرسنل ودانشجويان فراهم كنيد. امورفرهنگي جهانگشته

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب