مطالب - فرهنگي - كانون امر به معروف و نهي از منكر

مطالب:

پيام نماز

به خانواده خود فرمان نماز بده و بر اين كار پشتكار داشته باش و در اين راه صابر باش.طه/132

پيام امر به معروف

(نشانه محبت و دلسوزي) كساني كه مورد امر و نهي قرار مي‏گيرند، بايد بدانند كه تذكر ديگران به آنان، نشانه عشق، محبت و دلسوزي نسبت به آنهاست و ما بايد آنان را دوست بداريم.

پيام امربه معروف

امر به معروف، يعنى افشاندن عطر پاكيها و پراكندن رايحه نيكيها.