پاسخ به يك دوست 1

سلام به همه ي شما دوستان عزيز در پاسخ به يكي از دوستان كه فرمودند ما حجاب را از زاويه ي مغز خود نگاه مي كنيم كه زود و با يك نگاه به هوس مي افتيم متن زير را برگزيده ايم . اميدواريم كه اين متن در ۲ قسمت تهيه شده كمكي باشد به ايشان و دوستان ديگر

دراسلام حجاب به اين معنا كه زن درمعاشرت بامردان نامحرم واجتماعاتي كه نامحرمان درآنها حضور دارند ، بدن خود را بپوشاند وازجلوه گري وخودنمايي ، خودداري كند لازم شمرده شده است. البته اين لزوم نه به منظور ايجاد محدوديت براي زن ، بلكه درراستاي پاسداري ازحقوق انساني وعفت وكرامت وشخصيت زن مي باشد .حجاب همچون دژي استوار ، ازشخصيت وارزش زن پاسدراي مي كند وازاين كه كرامت انساني او به وسيله رهزنان حيا و عفاف به تاراج رود ، جلوگيري مي نمايد . قرآن كريم درآيه 59 سوره احزاب مي فرمايد :« اي پيامبر ،به همسران ودخترانت وزنان مومنان بگو ، جلباب ها ( روسري هاي بلند ) خود را برخويش افكنند كه اين كار براي اين كه آنها ( به عفت وحريت ) شناخته شوند و موردآزار قرار نگيرند ، بهتر است وخداوند همواره غفور ورحيم است.»
آنچه كه ازظاهر آيه برمي آيد اين است كه افراد لاابالي واراذل واوباش كه درپي ارضاي اميال شهواني خويش هستند به دنبال زناني مي روند كه با پوشش خويش ، اين گونه افراد را جلب وبراي آزار وايجاد مزاحمت تشويق مي كنند ولذا خداوند با مقرر داشتن حجاب براي زنان ، خواسته است شرايطي فراهم گردد كه زنان ودختران مومنان ازشر آزار اوباش رهايي يابند .به بيان ديگر ، رعايت پوشش براي زن سبب وقار ومتانت و شخصيت است وحجاب،همين پيام را نيز به مزاحمين نواميس منتقل مي نمايد ودريافت اين پيام ازسوي آنان موجب مي شود رفتارشان تحت ثاثير قرارگرفته واز آزار واذيت زنان ودختران با ايمان وداراي حجاب خودداري كنند
استاد شهيد آيت الله مرتضي مطهري درارتباط با آيه مذكور مي فرمايد : « مطلبي كه ازاين آيه استفاده مي شود ويك حقيقت جاوداني است ، اين است كه زن مسلمان بايد چنان درميان مردم رفت وآمد كند كه علايم عفاف ووقار وسنگيني و پاكي ازآن هويدا باشد وبا اين صفت شناخته شود دراين وقت است كه بيماردلان كه دنبال شكارمي گردند ازآنها مايوس مي شوند
اگر نقش حجاب درآرمش رواني اعضاي خانواده ، استحكام روابط زن و شوهر وافزايش مودت ومحبت دربين آنان ونيز تاثير مثبت آن درتربيت فرزندان را مد نظر قراردهيم ، بي ترديد رعايت حجاب رابه عنوان يكي از شاخصه هاي مهم خانواده سعادتمند ، محسوب خواهيم شد.
وفكر بهره كشي ازآنها درمخيله شان خطور نمي كند .
قرآن ، دربخشي ازآيه 31 سوره نورنيز مي فرمايد : « وبه زنان با ايمان بگو چشم هاي خود را فرو گيرند و دامان خويش را حفظ كنند وزينت خود را جز آن مقدار كه ظاهر است ، آشكار ننمايند وروسري هاي خود را بر سينه خودافكنند وزينت خود را آشكار نسازند....»
كه براساس اين بخش ازآيه مذكور، زن مسلمان بايد :
1- ازچشم چراني ونظربازي ، اجتناب كند ؛
2- پاكدامن باشد ،
3- پوشش داشته باشد وآرايش وزيور خود را برديگران آشكار نسازد ودرصدد تحريك وجلب توجه مردان برنيايد
رعايت حجاب ازسوي زنان درروايات نيز مورد توجه قرارگرفته است. اميرمومنان علي (عليه السلام) مي فرمايد : « به همراه فاطمه زهرا (سلام الله عليها) خدمت رسول اكرم (صلي الله عليه واله) مشرف شدم ، ديدم آن حضرت به شدت گريه مي كند .
عرض كردم :« پدرم ومادرم فدايت باد اي رسول خدا ، چه چيز موجب گريه شماشده است ؟ » فرمود : « يا علي آن شب كه مرا به آسمان ها عروج دادند (معراج ) برخي اززنان امتم را درعذاب شديد ديدم وازمشاهده حال آنها ناراحت شده وگريه كردم » و سپس حضرت رسول اكرم شروع كرد به توصيف عذاب هاي آنان تااين كه فاطمه زهرا (سلام الله عليها) عرض كرد : « عمل اين زنان چه بوده است ؟» رسول خدا فرمودند :« اما آن زن كه ازمويش آويخته شده بود ، زني بود كه موي خويش را ازمردان (نامحرم) نمي پوشانيد .... و آن زن كه گوشت بدن خويش را مي خورد، زني بود كه بدن خويش را براي مردم آرايش مي نمود .»
بنابراين ، هيچ ترديدي باقي نيست دراين كه زن مسلمان بايد درجهت مراعات حجاب همت گمارد و خود را ازمردان نامحرم بپوشاند . چنان كه فقهاي بزرگوار شيعه نيزبراين امر تصريح كرده وآن رامورد تاكيد قرار داده اند .براي نمونه صاحب كتاب عروه الوثقي مي فرمايد :
« برزن واجب است كه تمامي بدن خود را ( به جز دست ها تا مچ وگردي صورت ) ازمرد نامحرم بپوشاند واين درصورتي است كه به قصد تلذذ وريبه نگاه نكنند والا درصورت نگاه كردن به قصد تلذذ وربيه پوشيدن حتي ازمحارم نيزلازم است .

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب