قابل توجه شركت كنندگان خانم در اردوي دانشجويي

هزينه اردو 14 هزارتومان ميباشد و60درصد هزينه باقي مانده ازبودجه فرهنگي دانشگاه استفاده ميشود بنابراين حداكثرتاتاريخ دوشنبه 17 آبان هزينه رابه امور فرهنگي تحويل نماييد.درغيراينصورت نام شما حذف وازليست رزرو يها استفاده ميشود.

هزينه هاشامل اتوبوس رفت وبرگشت .. .محل اقامت شب .شام .صبحانه .ميان وعده .چاي ونهار و.....ميباشد دريافت رضايت نامه الزامي ميباشد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب