قابل توجه دانشجوياني كه مشكل پزشكي دارند و درس تربيت بدني را انتخاب نموده اند.

دانشجوياني كه مشكل پزشكي دارند و درس تربيت بدني را انتخاب واحد نموده اند، حداكثر تا تاريخ 96/11/25 با در دست داشتن مستندات پزشكي خود به مدير گروه تربيت بدني موسسه مراجعه نمايند.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب