زمانبندي هفته دوازدهم مسابقات ليگ فوتسال موسسه

زمانبندي هفته دوازدهم مسابقات ليگ فوتسال موسسه آموزش عالي شانديز در فايل پيوست موجود مي باشد.

دریافت پیوست فایل (حجم فایل: ۲۴۳KB)
لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب