اخراج آموزشي به علت مشروطي بيش از حد مجاز

دانشجويي كه بيش از حد مجاز در طول تحصيل خود مشروط شود حق ادامه تحصيل از وي سلب و اخراج مي گردد. جهت اطلاع بيشتر به ادامه مطلب مراجعه نماييد ....

ماده 20 آئين نامه آموزشي :

 

 

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب