اطلاعيه درس تربيت بدني

قابل توجه دانشجويان گرامي كه درنيمسال دوم 99-1398 درس تربيت بدني را اخذ نموده اند:

 

آيتم هاي مورد نظر امتحاني در سامانه مجازي توسط استاد درس قرار ميگيرد.

دانشجويان موظف اند آيتم هاي مشخص شده را به تعداد حداقل 8 جلسه در منزل انجام داده و در نهايت گزارش پيشرفت و فعاليت خود را با ذكر تاريخ و شرح كامل، بصورت مكتوب در روز امتحان به استاد درس ارائه و تحويل نمايند.

آزمون نهايي تربيت بدني بعد از اتمام بازه امتحانات تئوري، از آيتم هاي مطرح شده با رعايت تمام دستورالعمل هاي بهداشتي برنامه ريزي خواهد شد و جزئيات زمانبندي و نحوه ي برگزاري آن در اطلاعيه بعدي منتشر خواهد گرديد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب