اطلاعيه شماره 16 آموزش مجازي كارت ورود به جلسه آزمون

دانشجويان گرامي جهت اطلاع از تاريخ و ساعت امتحانات و دريافت مجوز الكترونيكي ورود به آزمون ضمن مراجعه به پورتال دانشجويي نسبت به اخذ كارت ورود به جلسه اقدام نماييد

خاطرنشان مي سازد

1. نمايش كارت ورود به جلسه الكترونيكي به منزله اخذ مجوز ورود به آزمون هاي سامانه آموزش مجازي مي باشد. در صورتيكه در نمايش كارت ورود به جلسه اخطاري دريافت مي نماييد سريعا نسبت به رفع آن اقدام نماييد. شماره هاي تماس جهت رفع اخطارها به شرح ذيل مي باشد:

   - اخطارهاي آموزشي: شماره هاي داخلي آموزش: انتخاب واحد: داخلي 204 و آموزش مجازي: داخلي 208

   - اخطارهاي مرتبط با كسري مدرك و پرونده: داخلي 440

   - اخطارهاي مرتبط با امور مالي: داخلي شماره 400 يا 410

2. كارت ورود به جلسه براي هر دانشجو به صورت منحصربه‌فرد بوده و باتوجه به رمز اختصاصي و باركدي كه براي هر دانشجو توليد مي گردد، هر دانشجو موظف است كارت ورود به جلسه خود را دريافت نمايد.

3. در صورتيكه دروس مندرج در كارت ورود به جلسه با دروس ثبت شده در سامانه آموزش مجازي مغايرت دارد، سريعا موضوع را از آموزش پيگيري نماييد. بديهي ست دروسي كه در كارت ورود به جلسه قابل مشاهده هستند مبناي حضور در جلسه امتحان و نمره دهي اساتيد هستند.

 

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب